Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Αντιπαγετικοί ανεμιστήρες και αντιχαλαζικά δίχτυα επιχορηγούνται από τον ΕΛΓΑ

Τον καθορισμό των μέσων Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. το 2013
αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθές.

Στο νέο πρόγραμμα έχουν γίνει βελτιώσεις αφού έχουν ληφθεί υπόψη προτάσεις Ομάδων Παραγωγών, Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων φορέων. Επίσης, ελήφθη υπόψη η ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών για τις εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων και αντιβροχικών μεμβρανών που συνέταξε και υπέβαλε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, η σχετική Ομάδα Εργασίας.

Η σημαντικότερη προσθήκη είναι η ένταξη της καλλιέργειας της αμπέλου στις επιχορηγούμενες καλλιέργειες για προστασία από βροχόπτωση.

Το ύψος της επιχορήγησης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α..
Τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι τα εξής:

Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας, 30, 40, 50 ΗΡ, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό,
Το αντιχαλαζικό δίχτυ, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι,
Η αντιβρόχινη μεμβράνη σε συνδυασμό με το αντιχαλαζικό δίχτυ για την προστασία της κερασιάς και της αμπέλου από τη βροχή και το χαλάζι (συνδυαστική εγκατάσταση).
Τα επιμέρους μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι τα εξής:
Μέτρο 1. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι :
α) Φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου), όταν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν εσπεριδοειδή, βερίκοκα ή ακτινίδια στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που υπάγονται στο Μέτρο
β) Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε θέσεις που καλύπτονται από πετρελαιοκίνητους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει πλέον λήξει και τους οποίους ο ΕΛ.Γ.Α. είχε μεταβιβάσει κατά το παρελθόν σε φορείς.
Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης.

Μέτρο 2. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικό δίχτυ). Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι:
α) φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά, τη ροδιά και τα αμπελοειδή στις επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και υλοποιούν το μέτρο για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων μελών τους, τα οποία μέλη τους πληρούν τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων της περίπτωσης α.
Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης. Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

το κόστος αγοράς των υλικών για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
την αμοιβή της εργασίας σε τρίτους, με ανώτερο ποσοστό επί του συνολικού κόστους το 20%, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
τη δαπάνη αγοράς αντιχαλαζικού διχτυού και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ)
Μέτρο 3. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιέργειας κερασιάς και αμπέλου από το χαλάζι και τη βροχή. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία της καλλιέργειας της κερασιάς και της αμπέλου από το χαλάζι και τη βροχή.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι:
α) φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν την κερασιά και τα αμπελοειδή σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010. και υλοποιούν το μέτρο για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων μελών τους, τα οποία μέλη τους πληρούν τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων της περίπτωσης α.
Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης. Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:
α) το κόστος αγοράς των υλικών, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
β) την αμοιβή της εργασίας σε τρίτους, με ανώτερο ποσοστό επί του συνολικού κόστους το 15%, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
γ) τη δαπάνη αγοράς αντιχαλαζικού διχτυού και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ)
δ) τη δαπάνη αγοράς αντιβροχικής μεμβράνης και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013, στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής, όπου βρίσκεται η προς προστασία γεωργική εκμετάλλευση.
Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων είναι το Τμήμα Εφαρμογών και Επικοινωνίας κάθε Υποκαταστήματος.
Μετά τη συγκέντρωση των αιτημάτων και τον έλεγχο των φακέλων από τη Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών, το ΔΣ του ΕΛΓΑ αποφασίζει για την έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης της εγκατάστασης, να ενημερωθούν αναλυτικά από το τοπικό Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας 2013, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των μέτρων 2 και 3.

Η ΄πρώτη΄ της Ναυσικάς και της Ακαδημίας Νάουσας

Η πρώτη κολυμβήτρια της Ακαδημίας Νάουσας που συμμετείχε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα υγρού στίβου παγκορασίδων, το οποίο έγινε στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Αθηνών, είναι η Ναυσικά Νούση. 
Η αθλήτρια του προπονητή Βασίλη Λαζαρίδη συμμετείχε στα 100 μέτρα πρόσθιο.

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Καρφώθηκε το κάγκελο στο πόδι 12χρονου στη Νάουσα, τραγική έλλειψη ασθενοφόρου!Γράφει ο Βαλάντης Λιόλιος
 
Παρ’ ολίγον τραγωδία στη Νάουσα  το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 9 όταν ένας 12χρονος τραυματίστηκε από καγκελόπορτα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο και δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον παραλάβει!
Το ατύχημα συνέβη όταν ο ανήλικος  την ώρα που έπαιζε προσπάθησε να  σκαρφαλώσει πάνω από μία καγκελόπορτα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, έχασε την ισορροπία του και το σίδερο του τρύπησε στο πόδι. Ο άτυχος 12χρονος κρεμάστηκε στην κυριολεξία γύρω στα 3 μέτρα φωνάζοντας από τον  πόνο. Ευτυχώς όσοι ήταν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν τόσο ασθενοφόρο, όσο και την αστυνομία και την πυροσβεστική.
Δυστυχώς όμως ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Αντιθέτως άμεση ή αντίδραση τόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας όσο και της Αστυνομίας Νάουσας με την Ομάδα Δίας.
Οι πυροσβέστες κατάφερε να κόψουν γρήγορα το σίδερο που είχε τρυπήσει το πόδι του 12χρονου και στη συνέχεια μαζί με τους αστυνομικούς της Ομάδας Δίας, μετέφεραν με μικρό όχημα της Πυροσβεστικής τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Νάουσας.
Κάτοικοι όμως της περιοχής αλλά και οι γονείς του 12χρονου ήταν δικαίως αγανακτισμένοι για την έλλειψη ασθενοφόρου, ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με την συνεχή υποβάθμιση της δημόσιας  υγείας και του Νοσοκομείου της Νάουσας. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που η έλλειψη ασθενοφόρου ή γιατρών οδηγήσει σε απώλεια ζωών;

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΗΛΙΟΣ στις 22 Ιουλίου στη Νάουσα από τον Πολιτιστικό σύλλογο Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙΗ Θεατρική Ομάδα Βόλου θα ανεβάσει το έργο ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΗΛΙΟΣ του Πέτρου Κυρίμη. Μια θεατρική διασκευή από το τελευταίο του μυθιστόρημα ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΛΥΓΜΩΝ...

Η παράσταση θα ανέβει στο Δημοτικό θερινό Θέατρο Νάουσας στις 22 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 μμ.

Το έργο είναι μια νεοελληνική τραγωδία που εκτυλίσσετε τη δεκαετία του ΄60 με αφορμή μια γυναίκα που τη νύχτα της μεγάλης έκρηξης στο λιμάνι του Πειραιά το 1944 γεννάει μέσα στο δρόμο ένα κοριτσάκι και πάνω στον πανικό της το αφήνει στην είσοδο ενός ορφανοτροφείου.

Μαζί με το πρώτο της παιδί ένα αγόρι δυο ετών συνεχίζει τη ζωή της μέχρι που οι Μοίρες οδηγούν τις ζωές όλων σε μια συγκλονιστική τραγωδία.

Ο συγγραφέας θέλει να δείξει πως η μοίρα ότι «γράφει δεν ξεγράφει» και πως οι άνθρωποι γίνονται τραγικά πρόσωπα από τη στιγμή που δεν επιλέγουν οι ίδιοι τη τύχη τους.

Ο Χρόνος – αφηγητής επεμβαίνοντας σε όλο το έργο μιλάει εκ μέρους της μοίρας.

Η σκηνοθετική διδασκαλία του έργου είναι του Δημήτρη Δακτυλά
Μουσική σύνθεση Παναγιώτης Ανανιάδης
Ερμηνεύουν οι: Ράνια Θεοχαροπούλου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Ολυμπία Μανολωπούλου, Παναγιώτης Ανανιάδης, Μαλβίνα Παππά, Δημήτρης Δακτυλάς.

Η Παράσταση είναι υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού συλλόγου Ροδοχωρίου ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

Χορηγός: HOTEL DELLAGIO NAOUSA

Ο Δήμαρχος Νάουσας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος για το ΠολυνομοσχέδιοΣτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Δημάρχων και των εργαζομένων στους Δήμους, η οποία έγινε το πρωί της Τετάρτης (17-7) στην πλατεία Συντάγματος, συμμετείχε ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Αναστάσιος Καραμπατζός, εκφράζοντας την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου με τις οποίες καταργούνται δημοτικές υπηρεσίες (Δημοτική Αστυνομία, Σχολικοί Φύλακες) και υποβαθμίζεται ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Οικονομικό παρατηρητήριο).
Σε δηλώσεις του ο κ. Καραμπατζός τόνισε ότι, η κατάργηση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών φυλάκων είναι μέτρα άδικα, πρόχειρα, βεβιασμένα, αποσπασματικά και προωθούνται εσπευσμένα για να καλυφθούν οι όροι της δανειακής σύμβασης με την Τρόικα. Σχετικά με τις διατάξεις για το Οικονομικό Παρατηρητήριο, επεσήμανε ότι θέτει ουσιαστικά τους Δήμους σε «επιτροπεία» καταργώντας τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.,  που είναι αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες στο άρθρο 102. Επανέλαβε την ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας για την υπεράσπιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οδηγείται σε πλήρη απαξίωση, καλώντας σε δυναμικές κινητοποιήσεις τα συνδικαλιστικά όργανα των Π.Ε.Δ. και της Κ.Ε.Δ.Ε. και τη λήψη αποφάσεων για μαζικές παραιτήσεις Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων.
 

Δώρα Μπαλτατζίδου: 39 χρόνια από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο


Στις 20 Ιουλίου συμπληρώνονται 39 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο με τραγικές συνέπειες την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν την αναγνωρίζει ως κράτος.
Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για εισβολή αλλά «ειρηνική επέμβαση» με σκοπό την επαναφορά του συνταγματικού σκηνικού στην πριν του πραξικοπήματος κατάσταση. Επίσης ανακοίνωσε ότι το δικαίωμα για την επέμβαση της ήταν κατοχυρωμένο στη Συνθήκη Εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας συνθήκη που δημιουργήθηκε με σκοπό να διασφαλίσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
            Τα κυπριακά κόμματα με ανακοινώσεις τους καταδικάζουν τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή και τονίζουν, επίσης, την ανάγκη για ενότητα και ομοψυχία στον κοινό αγώνα για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης.
            Ως Περιφερειακή Σύμβουλος Κ. Μακεδονίας θέλω να εκφράσω τον σεβασμό και τον θαυμασμό στην γενναιότητα και την ανδρεία των πεσόντων υπέρ της ελευθερίας. Σήμερα όσο ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη αλληλεγγύης και ενότητας της κοινωνίας ως θεμέλιο ένωσης ώστε να μην βρίσκουνε έδαφος τέτοιου είδους ενέργειες. 
Το έγκλημα στην Κύπρο έμεινε ατιμώρητο και θα τυρανά τον Ελληνισμό για πολλές γενιές.    
 
Δώρα Μπαλτατζίδου
Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

Εορτάζει η Αγία Παρασκευή στο Γιαννακοχώρι


Την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013, 7μμ. τελείται ο εσπερινός στο εξωκλήσι της Αγίας  Παρασκευής, στο Γιαννακοχώρι Νάουσας, τιμώντας την μνήμη της.
Μετά τον Εσπερινό, ακολουθούν οι χοροί και τα τραγούδια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γιαννακοχωρίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων << Ανθέμια>> .
Το εορταστικό κλίμα θα συνεχιστεί με λαϊκό γλέντι.
Όλοι καλεσμένοι την Πέμπτη 25 Ιουλίου, 7μμ.
Διοργάνωση : Πολιτιστικός Σύλλογος Γιαννακοχωρίου ,
Δήμος Νάουσας

«Όχι» στον ΟΑΕΕ οι επαγγελματιές σε χωριά κάτω των 2.000 κατοίκωνΝα μην ενταχθούν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ όλοι όσοι έχουν κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα, ακόμη και σε
χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων, ζήτησαν 13 βουλευτές της...
ΝΔ, με επιστολή τους προς τον γενικό γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος Αθ. Μπούρα.

«Τις τελευταίες μέρες διακινείται η άποψη ότι για να αντιμετωπισθεί το έλλειμμα του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), πρέπει να ενταχθούν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα και σε χωριά κάτω από 2000 κατοίκους» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές. 

Σύμφωνα με την επιστολή «η λογική να επιβληθεί η ασφάλιση ΟΑΕΕ στον υπερήλικα καφετζή και την κομμώτρια, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την επαρχία και την τοπική κοινωνία», καθώς «θα κλείσουν καφενεία και θα δουλεύουν πολλοί παράνομα χωρίς βέβαια να πληρώνει κανείς». 

«Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, επειδή ζούμε στην επαρχία και γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα την κατάσταση στην επαρχία, ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μια τέτοια ρύθμιση η οποία θα λειτουργήσει απολύτως αντίστροφα από αυτό που θα επιδιώκει το οικονομικό επιτελείο», προσθέτουν.

elzoni.gr

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), μετά την  ολοκλήρωση των ελέγχων, ανακοινώνει ότι σήμερα 12 Ιουλίου προχώρησε στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012...

Οι πρώτες μεταγραφές του ΦΑΣ ΝάουσαΣτις πρώτες του μεταγραφές, αλλά και ανανεώσεις συμβολαίων για τη νέα αγωνιστική περίοδο προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουλίου το δ.σ του ΦΑΣ Νάουσα.

Με μειωμένη ροή συνεχίζονται οι εξαγωγές στα ροδάκινα και νεκταρίνια


Ενώ ξεκίνησαν πολύ δυναμικά οι εξαγωγές νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών, στη συνέχεια υπήρξε μια κάμψη της ροής των εξαγωγών, που οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού.