Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Νάουσας


Έγκριση για την έκδοση Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, ωρομισθίων έναντι αντιτίμου, στο Δήμο Νάουσας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως εννέα ( 9 ) μήνες, για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών».
Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει από τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» ο Δήμος Νάουσας. Οι αποδοχές τους θα καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και την ΚΥΑ οικ. 2/13917/0022/17.02.2012 ( ΦΕΚ 414/23.02.2012, τ. Β' ). Έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας έτους 2014: 1) Στα έσοδα πίστωση 66.000,00 ευρώ στον Κ.Α. εσόδων 0434, 2) στα έξοδα πιστώσεις 48.000,00 ευρώ στον Κ.Α. εξόδων 15.6041 ( τακτικές αποδοχές ) και 18.000,00 ευρώ στον Κ.Α. εξόδων 15.6054 ( εργοδοτικές εισφορές ). Ανάλογες πιστώσεις των ανωτέρω κωδικών εσόδων και εξόδων θα προβλεφθούν και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας έτους 2015 για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι συμβάσεις του ανωτέρω προσωπικού μετά τις 31/12/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου