Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας την Τετάρτη 16 Ιουλίου


Το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας θα συνεδριάσεις την Τετάρτη 16 Ιουλίου στις 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.
                       
            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       
 
Θέμα
1
 
Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Θέμα
2
Αποδοχή ή μη, επιχορήγησης για το έργο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
Θέμα
3
Αποδοχή ή μη, επιχορηγήσεων για το έργο «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»
Θέμα
4
Αποδοχή ή μη, ποσών 3ης-4ης-5ης- 6ης εντολής μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
Θέμα
5
Αποδοχή ή μη, ποσού από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 5/3/2014 έως και 2/5/2014.
Θέμα
6
Αποδοχή ή μη, ποσού που αφορά την απόδοση των (5/12) έναντι της δόσης έτους 2014 για εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με άρθρ.27 του Ν.3756/2009
Θέμα
7
Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών λειτουργικών δαπανών μεταφερόμενου προσωπικού μαθητικών εστιών αρμοδιότητας του πρώην Ε.Ι.Ν. για το έτος 2014.
Θέμα
8
Αποδοχή ή μη, ποσού που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014
Θέμα
9
Έγκριση ή μη έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2014.  
Θέμα
10
7η Τροποποίηση ή μη, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης –Προϋπολογισμού 2014 (Οικονομική Υπηρεσία)
Θέμα
11
Έγκριση ή μη, διενέργειας της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης –κίνησης και λιπαντικών, προϋπολογισμού 662.964,44 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23% 152.419,78ΕΥΡΏ Σύνολο 815.384,22 ευρώ), με ανοικτό διαγωνισμό.
Θέμα
12
Χορήγηση ή μη, άδειας παραστάσεων (μέχρι 40) στο χειμερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας
Θέμα
13
Συγκρότηση Επιτροπής Έλέγχου για τη διενέργεια των προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων σε παιδότοπους και ορισμός των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων που θα αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων
Θέμα
14
Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο Βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ» (Α.Μ. 22/2010) (Έργο  ΕΣΠΑ)
Θέμα
15
Ορισμός επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου «Επανάχρηση Προσκτίσματος  και Προβιομηχανικού Εργαστηρίου Σησαμοτριβείου «ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΚΗ» (Α.Μ. 44/2012)
Θέμα
16
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επανάχρηση πρώην Βιομηχανικού Κτιρίου ΒΕΤΛΑΝΣ σε Πολυχώρο Πολιτισμού» (Α.Μ. 10/2011)  (Έργο  ΕΣΠΑ)
Θέμα
17
8η Τροποποίηση ή μη, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης –Τεχνικού Προγράμματος-Προϋπολογισμού 2014 (Τεχνική Υπηρεσία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου