Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Πρόσληψη 4 (τεσσάρων) ατόμων με σύμβαση εργασίας 2 μηνών στον Δήμο Νάουσας.

Πρόσληψη 4 ( τεσσάρων ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νάουσας  (για κλάδεμα, ξεβοτάνισμα, κούρεμα, λίπανση,) όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :


     
Ειδικότητα
    
 Αριθμός

 Χρονική διάρκεια

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

ΥΕ Εργατών Κήπων

       4
   
   
     2 μήνες
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 23/05/2016 μέχρι και 01/06/2016  στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας
( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: