Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Κοινωνία Πολιτών για τον δήμο Νάουσας. Τομέας: Ανάπτυξη


Βασικό στόχο των αναπτυξιακών μας προτάσεων αποτελεί η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, των φορέων και του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας. Παράλληλα μελετάμε ιδέες και δυνατότητες στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ιδίων πόρων και στην αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων με ήπιας μορφής και μικρής κλίμακας έργα, βελτίωσης και διευκόλυνσης της αγροτικής μας οικονομίας και κτηνοτροφίας, ανάπτυξης και διευκόλυνσης της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, ανάπτυξης του Τουρισμού. Η προστασία του περιβάλλοντος για μας είναι θέμα πρώτης ανάγκης, όπως και η βελτίωση της εικόνας της πόλης, έτσι ώστε να γίνει ελκυστική και για μας και για τον επισκέπτη.Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής, Αγροτική Ανάπτυξη και Κτηνοτροφία
Ζούμε σε έναν τόπο που λόγω κλίματος, μικροκλίματος, εδάφους, τεχνογνωσίας, εργατικότητας και εμπειρίας ετών παράγονται ένα πλήθος αγροτικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητος και σημασίας. Σ’ έναν τόπο στον οποίο το ένα τρίτο περίπου του ενεργού πληθυσμού του ασχολείται με τη γεωργία κυρίως, την κτηνοτροφία και την παραγωγή προϊόντων μεγάλης διατροφικής αξίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εξάγεται στο εξωτερικό.
Παρόλα αυτά, λόγω του μικρού κατά μέσο όρο κλήρου αφενός και αφετέρου της έλλειψης κεντρικού σχεδιασμού, ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται, όπως άλλωστε και το αγροτικό εισόδημα λόγω των μνημονιακών πολιτικών. Το ακριβό πετρέλαιο, τα ακριβά φυτοφάρμακα, η έλλειψη παραγωγής εγχώριων λιπασμάτων και τελευταία η υπερφορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος, οι πολιτικές για το γάλα  και οι ακριβές ζωοτροφές, τα ασύμφορα για τους μικρούς επιχειρηματίες  προγράμματα επιδοτήσεων, οδηγούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής στην απελπισία.
Ο Δήμος για εμάς έχει καθήκον να αφουγκράζεται την αγωνία του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής  και να προσπαθεί να βοηθήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Οι παρεμβάσεις και η συμβολή του δήμου σε συνεργασία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους φορείς της αγροτικής οικονομίας, τους κτηνοτρόφους και όλους τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ενημέρωσης,  της μείωσης του κόστους και της ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα ανοίξουν το δρόμο για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, διευκόλυνση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.

Προτείνουμε:
• Τη Λειτουργία στο Δήμο Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης και  Κτηνοτροφίας, στελεχωμένης με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για το σχεδιασμό αποτελεσματικής αγροτικής και κτηνοτροφικής πολιτικής και  τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του Δήμου να βοηθήσει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο στη βελτίωση της παραγωγής και στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση των υποδομών και στην οικονομικότερη διαχείριση των δημοτικών πόρων. Ουσιαστική λειτουργία της υπηρεσίας, που θα έχει σχέση με όλον τον πρωτογενή τομέα παραγωγής της περιοχής, θα είναι η  ενημέρωση και η διάχυση της γνώσης και της νέας τεχνολογίας, η προβολή των προϊόντων της περιοχής, η διαρκής επαφή  με τους συνεταιρισμούς και τους αγροτικούς συλλόγους και η διευκόλυνση του έργου τους, η  διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και συμμετοχής σε προγράμματα ενημέρωσης  των αγροτών, βελτίωσης των υποδομών που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία, την κτηνοτροφία και όλον τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
• Καταγραφή, μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όλων των  παραγωγών της περιοχής, των συνεταιρισμών και των διαθεσίμων από αυτούς προϊόντων, την προβολή τους, την ενημέρωση ανά πάσα στιγμή κάθε ενδιαφερόμενου για τη διάθεση αυτών των προϊόντων, με στόχο τη μείωση πρακτικών  αθέμιτου ανταγωνισμού  μεταξύ των εδώ παραγωγών και συνεταιρισμών που οδηγεί σε μη διάθεση προϊόντων και επηρεάζει αρνητικά τις τιμές.
• Καταγραφή των αδιάθετων δημοτικών γαιών και προσέλκυση άνεργων και ακτημόνων νέων που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη γεωργία, με νέες καλλιέργειες, βιολογικές κλπ.
• Επαναδραστηριοποίηση του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων της περιοχής, που τώρα είναι σε κατάσταση σχεδόν διάλυσης, στην κατεύθυνση στήριξης της αγροτικής οικονομίας της περιοχής,  της ενημέρωσης των αγροτών, της εκπόνησης προγραμμάτων.
• Εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία για επιδοτήσεις, άδειες και για σύσταση μικρών επιχειρήσεων  που αφορούν όλον τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
Για τις υποδομές που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία:
Οι υποδομές που θα έπρεπε να διευκολύνουν την αγροτική οικονομία της περιοχής, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων δεν έχουν τύχει της ανάλογης φροντίδας σε σχέση με τη σημασία που έχει για τον τόπο το αγροτικό εισόδημα. Για μας ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει άμεσα στα παρακάτω  εγγειοβελτιωτικά έργα :
• Βελτίωση και επέκταση του αγροτικού οδικού δικτύου.
• Επέκταση του κλειστού συστήματος άρδευσης για την εξοικονόμηση νερού.
• Κατασκευή μικρών φραγμάτων ή ταμιευτήρων νερού στις περιοχές Γκλόμπας και στον ορεινό όγκο Γιαννακοχωρίου και Μαρίνας. Έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από υπάρχοντα  Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Διευθέτηση της κοίτης του Μεγάλου Ρεύματος.
 Για την κτηνοτροφία:
• Καταγραφή όλων των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής και της κατάστασης λειτουργίας τους, που είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με στόχο: Τη χαρτογράφηση των αναγκών των κτηνοτρόφων. Την προστασία του περιβάλλοντος  γενικότερα, αλλά και της υγείας των απασχολουμένων με την κτηνοτροφία. Τη μελέτη και σχεδίαση προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών εκτροφής και παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων.
• Καταγραφή των βοσκοτόπων και αναδιανομή τους σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε η χρήση τους να μην είναι εικονική, αλλά να συμβάλλει στη μείωση του κόστους των ζωοτροφών.  Σε έναν τόπο που δε στερείται νερών, ένα πρόγραμμα ύγρανσης των βοσκότοπων τους θερινούς μήνες θα συνέβαλε στην αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
• Διαρκής ενημέρωση για τα προγράμματα υπέρ της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, παρέμβαση και συμβολή του Δήμου στην βελτίωση των προδιαγραφών και των κινήτρων για τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων σε αυτά.
• Διάθεση των λυμάτων που είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Η πρότασή μας για την παραγωγή Βιομάζας θα λύσει πιστεύουμε το πρόβλημα αυτό και θα συμβάλλει θετικά στη βελτίωση των συνθηκών της κτηνοτροφίας στον τόπο μας.
• Διερεύνηση της δυνατότητας συνεταιρισμού σε τοπικό επίπεδο με στόχο την άμεση ενημέρωση, την αποτελεσματικότερη και συμφερότερη διάθεση των κτηνοτροφικών  προϊόντων, τη βελτίωση των συνθηκών μέσα από προγράμματα, τη δυνατότητα παραγωγής δευτερογενών προϊόντων,  την προστασία του περιβάλλοντος.


Δείτε τις προτάσεις μας αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.koinoniapoliton.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου